ObvestilaPredstavitevProgramDogodkiGalerija

Kontakt

Združenje borcev za vrednote

NOB RADOVLJICA

 

Gorenjska c. 25

4240 Radovljica

T: 04 53 14 906

E: zbnob@siol.net

 

Povezave

> ZB pristopnica

Program

1. Splošne usmeritve

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica, bo s svojimi člani v krajevnih organizacijah v letu 2012 nadaljevalo uveljavljanje programskih temeljev določenih v statutu Zveze združenja borcev NOB Slovenije in statutu Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica. Posebno pozornost bo Združenje borcev za vrednote NOB v letu 2012 posvetilo uresničevanju ohranjanja vrednot NOB:

 • skrbjo za ohranjanje pravic vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter skrbjo za vzdrževanje vojnih grobišč in spominskih znamenj;
 • finančno pomočjo pri dokončnem uniformiranju praporščakov ZB (za nekatere KO);
 • sodelovanjem s krajevnimi skupnostmi, občinami in državnimi organi ter zavodi, s Slovensko vojsko, drugimi veteranskimi organizacijami, društvi izgnancev, izobraževalnimi ustanovami in drugimi organizacijami civilne družbe;
 • dograjevanjem računalniškega programa za bolj ažurno poslovanje z drugimi organizacijami in društvi.

2. Spominske prireditve

Združenje bo organiziralo ali pa nudilo pomoč pri organizaciji udeležbe na spominskih prireditvah NOB doma in v tujini:

 • Januar: Osankarica na Pohorju, Dražgoše
 • Marec: Jelenov žleb
 • April: Nanos
 • Maj: Javorica,
 • Junij: Ljubelj (osvoboditev taborišča), Janče (ustanovitev 1. slovenske brigade) Štampetov most – Vrhnika
 • Julij: 27. pohod na Triglav (pohod veteranskih organizacij na Triglav in zaključna prireditev na Pokljuki
 • Avgust: Želin – Vojsko (prenos ranjencev)
 • Oktober: Dobrnič – ustanovitev AFŽ organizacije

 

Združenje bo samo organiziralo ali pa nudilo pomoč drugim organizatorjem pri organizaciji naslednjih prireditev v občinah Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica:

 1. Spominski dan Staneta Žagarja – Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica - marec
 2. Osvoboditev zaporov v Begunjah – krajevni praznik Begunj: maj
 3. Pohod veteranov na Triglav - julij
 4. Zaključna prireditev pohoda veteranov na Rudnem polju - julij
 5. Obletnica ustanovitve Cankarjevega bataljona na Vodiški Planini - avgust
 6. Spominska slovesnost pri spomeniku v Radovljici: september
 7. Žalni slovesnosti pred spomenikom v Dragi in na graščinskem vrtu v Begunjah – ob 1. novembru
 8. Spominska slovesnost pri spomeniku na Goreljku – Pokljuka - december

 

Udeležba predstavnikov Združenja na krajevnih prireditvah – spominskih slovesnosti:

 • Proslava ob Dnevu upora proti okupatorju, Bled: april
 • Spominska slovesnost pri spomeniku pod Lipanco: julij
 • Spominska slovesnost pri spomeniku na Lipniški planini: julij
 • Spominska slovesnost na Žlanu: avgust
 • Spominska slovesnost pri spomeniku talcev v Sp. Gorjah: avgust
 • Srečanje borcev Jeseniško - bohinjskega odreda na Uskovnici: september
 • Spominska slovesnost pri spomeniku talcev na Lancovem: oktober
 • Žalne svečanosti pri spomenikih po krajih našega Združenja: ob 1. novembru

 

3. Aktivnosti na zakonodajnem in drugem pravnem področju

Spremljanje in zbiranje pobud in predlogov za morebitno spreminjanje ali dopolnjevanje veteranske zakonodaje in zakonodaje s področja žrtev vojnega nasilja, vojnih invalidov, izgnancev, itd.. Stalno bomo spremljali dogajanja s tega področja (stališča in mnenja Glavnega odbora ZB in njegove komisije). O morebitnih spremembah bomo sproti obveščali Krajevne odbore in po potrebi tudi članstvo.

 

4. Zdravstveno in socialno varstvo udeležencev NOB

Članicam in članom naše organizacije, zlasti udeležencem NOB, bomo skupaj s strokovno službo pri Glavnem odboru, če bo potrebno, nudili strokovno pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic iz naslova zdravstvenega in pokojninsko invalidskega zavarovanja. Vodstva krajevnih odborov pa bodo tudi v bodoče ob raznih priložnostih obiskovali starejše naše člane bodisi na domu ali v domovih starejših občanov.

 

5. Skrb za spomenike in spominska obeležja

Posebno skrb bomo posvetili za sprejem ustreznih občinskih odlokov, ki bodo pravno uredili spomenike in spominska obeležja (status spomenikov lokalnega pomena). Tako bomo nadaljevali tesno sodelovanje z občinami in kranjsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine pri določitvi posameznih spomenikov in pomnikov kot spomenikov lokalnega pomena zajetih v odlokih občin.

Spodbujali bomo tudi krajevne organizacije, da v okviru svojih možnosti bolje kot doslej, skrbijo za ohranitev in primerno vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij.

Posebno pozornost bomo posvetili za sanacijo spomenika na Goreljku. Državne organe pa bomo opozarjali na nujno potrebno ureditev pokopališča – grobišča padlih borcev Prešernove in Gradnikove brigade na Goreljku.

 

6. Informiranje in propaganda

Vodstvo Združenja se bo prizadevalo s pomočjo vodstev krajevnih organizacij, da se čim več članov ZB naroči na revijo Svobodna misel.

Člane naše organizacije bomo še naprej preko vodstev krajevnih organizacij obveščali o dejavnosti Združenja in Glavnega odbora ter o aktualnih zadevah naše organizacije oziroma družbe.

Poglobili bomo tudi sodelovanje z medijskimi hišami in posameznimi novinarji.

 

7. Krajevne organizacije in pomlajevanje članstva ZB

V Združenju borcev za vrednote NOB Radovljica, v štirih občinah, deluje 19 krajevnih organizacij ZB. V krajevnih organizacijah je bilo 31.12.2011 1200 včlanjenih članic in članov.

Ker v nekaterih KO ni bilo že nekaj let sklicanih letni zborov (konferenc) članic in članov bo tam vodstvo Združenja skladno s sklepi IO Združenja sklicalo letne zbore članic in članov. Pri sodelovanju z krajevnimi organizacijami bo vodstvo Združenja imelo v prvem planu spodbijanje sprejema mlajših članic in članov, ki imajo pozitiven odnos do NOB in so pripravljeni sodelovati v naši organizaciji, še posebej tudi na vodstvenih funkcijah v KO in Združenju. Po stališču predsednika ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA SLOVENIJE tovariša Janeza STANOVNIKA se naj uspešnost delovanja krajevnih organizacij ocenjuje predvsem po tem, koliko novih članic in članov je bilo sprejetih v nekem časovnem obdobju.

Pri finančnem poslovanju krajevnih organizacij bo vodstvo Združenja še naprej nudilo vso pomoč KO za ažurno poslovanje skladno s zakonodajo s področja financ.

Pobrana članarina še vedno v celoti ostane krajevni organizaciji.