image

Program

1. Splošne usmeritve

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica, bo s svojimi člani v krajevnih organizacijah nadaljevalo uveljavljanje programskih temeljev določenih v statutu Zveze združenja borcev NOB Slovenije in statutu Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica. Posebno pozornost bo Združenje borcev za vrednote NOB v letu 2020 posvetilo uresničevanju ohranjanja vrednot NOB:

 • skrbjo za ohranjanje pravic vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter skrbjo za vzdrževanje vojnih grobišč in spominskih znamenj;
 • finančno pomočjo pri uniformiranju praporščakov ZB;
 • sodelovanjem s krajevnimi skupnostmi, občinami in državnimi organi ter zavodi, s Slovensko vojsko, drugimi veteranskimi organizacijami, društvi izgnancev, izobraževalnimi ustanovami in drugimi organizacijami civilne družbe.

2. Spominske prireditve

Združenje bo organiziralo ali pa nudilo pomoč pri organizaciji spominskih prireditev NOB:

 • januar: Osankarica na Pohorju, Dražgoše,
 • februar: Sveče,
 • marec: spominski dan Staneta Žagarja, Lipnica
 • maj: Begunje, osvoboditev taborišča,
 • junij: Ljubelj,osvoboditev taborišča,
 • julij: pohod na Triglav. Pohod veteranskih organizacij na Triglav in zaključna prireditev na Pokljuki,
 • avgust: Vodiška planina, obletnica ustanovitve Cankarjevega bataljona,
 • september:  spominska slovesnost pri spomeniku v Radovljici,
 • september: Priključitev primorske,
 • oktober: Dobrnič – ustanovitev AFŽ organizacije,
 • november: spominska slovesnost pri spomenikih v Dragi in na graščinskem vrtu v Begunjah,
 • november: žalne svečanosti pri spomenikih po krajih našega Združenja,
 • december: spominska slovesnost pri spomeniku na Goreljku, Pokljuka,

Udeležba predstavnikov Združenja na krajevnih prireditvah – spominskih slovesnosti:

 • Proslava ob Dnevu upora proti okupatorju, Bled: april
 • Spominska slovesnost pri spomeniku pod Lipanco: julij
 • Spominska slovesnost pri spomeniku na Lipniški planini: julij
 • Spominska slovesnost na Žlanu: avgust
 • Spominska slovesnost pri spomeniku talcev v Spodnjih Gorjah: avgust
 • Srečanje borcev Jeseniško - bohinjskega odreda na Uskovnici: september
 • Spominska slovesnost pri spomeniku talcev na Lancovem: oktober
 • Žalne svečanosti pri spomenikih po krajih našega Združenja: ob 1. novembru

3. Aktivnosti na zakonodajnem in drugem pravnem področju

Spremljanje in zbiranje pobud in predlogov za morebitno spreminjanje ali dopolnjevanje veteranske zakonodaje in zakonodaje s področja žrtev vojnega nasilja, vojnih invalidov, izgnancev, idr.  Stalno bomo spremljali dogajanja s tega področja, stališča in mnenja Pokrajinskega sveta Gorenjske, Glavnega odbora ZB in komisij). O morebitnih spremembah bomo sproti obveščali Krajevne odbore in po potrebi tudi članstvo.


4. Zdravstveno in socialno varstvo udeležencev NOB

Krajevni odbori pa bodo ob raznih priložnostih obiskovali starejše člane na domu ali v domovih starejših občanov.


5. Skrb za spomenike in spominska obeležja

Posebno skrb bomo posvetili za sprejem ustreznih občinskih odlokov, ki bodo pravno uredili spomenike in spominska obeležja (status spomenikov lokalnega pomena). Tako bomo nadaljevali tesno sodelovanje z občinami in kranjsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine pri določitvi posameznih spomenikov in pomnikov kot spomenikov lokalnega pomena zajetih v odlokih občin.
Spodbujali bomo tudi krajevne organizacije, da v okviru svojih možnosti skrbijo za ohranitev in primerno vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij.


6. Informiranje in propaganda

Vodstvo Združenja se bo prizadevalo s pomočjo vodstev krajevnih organizacij, da se čim več članov ZB naroči na časopis Svobodna beseda.
Člane naše organizacije bomo še naprej preko vodstev krajevnih organizacij obveščali o dejavnosti Združenja Pokrajinskega sveta in Glavnega odbora ter o aktualnih zadevah naše organizacije oziroma družbe.
.


7. Krajevne organizacije in pomlajevanje članstva ZB

V Združenju borcev za vrednote NOB Radovljica, v štirih občinah, deluje 13 krajevnih organizacij ZB. V krajevnih organizacijah je bilo 31.12.2019 891 včlanjenih članic in članov. Pri sodelovanju z krajevnimi organizacijami bo vodstvo Združenja imelo v prvem planu spodbijanje sprejema novih članic in članov, ki imajo pozitiven odnos do NOB in so pripravljeni sodelovati v naši organizaciji, še posebej tudi na vodstvenih funkcijah v KO in Združenju.
Pri finančnem poslovanju krajevnih organizacij bo vodstvo Združenja še naprej nudilo vso pomoč KO za ažurno poslovanje skladno s zakonodajo.
60 % pobrane članarina ostane krajevni organizaciji.